<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     43  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3410200062973  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110062  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     รัชฎารณ์  
 นามสกุล :     ขาวกา  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Ratchadaporn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Khaoka  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     22/09/2521  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     126  
 หมู่ที่ :     11  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     กุดจับ  
ตำบล/แขวง :     เมืองเพีย  
รหัสไปรษณีย์ :     41250  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0610508574  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912