<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     34  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1471300066789  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110048  
 คำนำหน้า :     นาย  
 ชื่อ :     พชรณัฏฐ  
 นามสกุล :     ฝุ่นทอง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mr.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Phatcharanat  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Funthong  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     08/02/2536  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     153  
 หมู่ที่ :     8  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     สกลนคร  
อำเภอ :     ส่องดาว  
ตำบล/แขวง :     ท่าศิลา  
รหัสไปรษณีย์ :     47190  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0652856918  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912