<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     41  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410400046959  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110059  
 คำนำหน้า :     นาย  
 ชื่อ :     จารุวัชร์  
 นามสกุล :     ศรีสุชาติ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mr.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Jaruwat  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Srisuchat  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     26/11/2528  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     22  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :      
 ถนน :      
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     บ้านผือ  
ตำบล/แขวง :     ข้าวสาร  
รหัสไปรษณีย์ :     41160  
โทรศัพท์ :     0809209659  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0809209659  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912