<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     36  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     2309900026130  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110052  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     เพ็ญพิชญา  
 นามสกุล :     อารีรบ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Phenpichaya  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Arrerob  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     13/05/2531  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     5/1  
 หมู่ที่ :     15  
 ตรอก/ซอย :     ศรีพินิจ  
 ถนน :     ทหาร  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     หนองขอนกว้าง  
รหัสไปรษณีย์ :     41000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0833345714  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912