<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     29  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3401900250226  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110040  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อรอนงค์  
 นามสกุล :     ศรีมูลผา  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     ONANONG  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     SRIMUNPHA  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     21/10/2518  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     89  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     ขอนแก่น  
อำเภอ :     เขาสานกวาง  
ตำบล/แขวง :     ดงเมืองเเอม  
รหัสไปรษณีย์ :     40280  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0917340266  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912