<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     30  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     2411900026093  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110041  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     พัชรินทร์  
 นามสกุล :     ใสาค  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Pacharin  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Saipak  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     01/03/2540  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     176  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     เพ็ญ  
ตำบล/แขวง :     เพ็ญ  
รหัสไปรษณีย์ :     41150  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0611718672  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912