<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     42  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1600400163929  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110061  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อรวรรณ  
 นามสกุล :     ชินยศ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Arawan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Chinyos  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     31/12/2538  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     114  
 หมู่ที่ :     13  
 ตรอก/ซอย :      
 ถนน :      
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     เพ็ญ  
ตำบล/แขวง :     สุมเส้า  
รหัสไปรษณีย์ :     41150  
โทรศัพท์ :     0835356598  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0835356598  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912