<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     32  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1240400007076  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110044  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     พรพันธ์  
 นามสกุล :     เวียงสมุทร์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Pornpan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Wangsamut  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     26/10/2527  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     2/3  
 หมู่ที่ :     5  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     ฉะเชิงเทรา  
อำเภอ :     บางปะกง  
ตำบล/แขวง :     เขาดิน  
รหัสไปรษณีย์ :     24130  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0930835634  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912