<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     25  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411001169641  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110035  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ศุารณ์  
 นามสกุล :     สิทธิไช  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Suphaporn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     sittichai  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     29/04/2542  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     36  
 หมู่ที่ :     5  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     วังสามหมอ  
ตำบล/แขวง :     บะยาว  
รหัสไปรษณีย์ :     41280  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0613692979  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912